Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

O projekcie

Gmina Raszyn położona jest na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), który cechuje wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska, spowodowany rozwiniętym poziomem urbanizacji, koncentracją przedsiębiorstw produkcyjnych oraz rozbudowaną siecią drogową. Ruch drogowy, a w szczególności komunikacja samochodowa, jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza, które ma negatywny wpływ nie tylko na środowisko, ale też jakość życia i zdrowia mieszkańców.
Obszar realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych to teren o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowo hałas komunikacyjny powodowany ruchem samochodowym wpływa na ogólnie niekorzystny klimat akustyczny w rejonie projektu.
Powyższe czynniki mają negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców, a także atrakcyjność terenów gminy.
Mieszkańcy Raszyna korzystają na dzisiaj głównie z transportu samochodowego, który jest wysokoemisyjny i wpływa na zanieczyszczenie środowiska, nie mają rozwiniętej możliwości skorzystania z bezpiecznej komunikacji rowerowej, na specjalnie wydzielonych drogach rowerowych.
Na obszarze WOF znajduje się 550 km dróg rowerowych, z czego 360 km w Warszawie-infrastruktura ta jest więc nierównomiernie rozmieszczona. Mimo rosnącej popularności roweru jako środka komunikacji istniejąca infrastruktura nie zaspokaja faktycznych potrzeb.
Obecnie rowerzyści często korzystają z poboczy lub poruszają się po pasie ruchu przeznaczonym dla samochodów, co bezpośrednio zagraża ich bezpieczeństwu.
Sytuacja ta przekłada się na liczbę zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, których w samych gminach należących do WOF, z wyłączeniem Warszawy, jest w ostatnich latach rokrocznie ponad 300.

Korzyści

Budowa nowych dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zwiększy popularność rowerów jako środka transportu wśród mieszkańców regionu.
Drogi rowerowe i obszary przyjazne rowerzystom zapewniają im na co dzień większą wygodę, szybkości bezpieczeństwo poruszania. Dzięki temu rower stanowić będzie realną alternatywę dla samochodu przy podróżach na krótszych dystansach.

Nastąpi efektywny wzrost jakości życia poprzez poprawę mobilności mieszkańców, a także redukcje zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej Gminy.

Dzięki rezygnacji przez mieszkańców z wysokoemisyjnego transportu samochodowego na rzecz komunikacji rowerowej ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń do powietrza.
Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do obniżenia hałasu, zmniejszenia zatorów drogowych, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawy jakości życia i zdrowia.
Rozwój kultury rowerowej pozytywnie wpłynie na kształtowanie więzi społecznych, stworzy wizerunek Raszyna jako miejsca nowoczesnego stylu życia przyjaznego dla mieszkańców.

W dłuższej perspektywie projekt przyczyni się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym i regionalnym. Inwestycja korzystnie wpłynie na rozwój branży turystycznej i okołoturystycznej, a pośrednio przyczyni się do poprawy wyników ekonomicznych gminy Raszyn i lokalnych przedsiębiorstw.