Projekt pn. "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Gminie Raszyn"

Kwiecień 2017

W dniu 04.04.2017r. Gmina Raszyn podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn” w współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza „Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”. Przedmiotowy realizowany będzie w poniższych ulicach:
– ul. Pruszkowskiej – 807 mb – za kwotę 452 246 zł.,
– ulicach Stadionowej, Raszyńskiej i Warszawskiej – 2108,5 mb za kwotę 1 260 000 zł
– ulicach Warszawskiej, Górnej i Złotych Łanów – 1963,5 mb za kwotę 1 390 000 zł
W sumie inwestycja będzie kosztowała 6,3 mln złotych, z czego 80%, czyli 5,3 mln zł, dofinansowuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przebieg raszyńskich tras rowerowych wpasowany jest w Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych na Mazowszu